fbpx
24 lutego 2023

Regulamin serwisu sitecare.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: sitecare.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep jest prowadzony przez spółkę: iLabs sp. z o.o. ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa, XIII wydział gospodarczy KRS w Warszawie: 0000434173, NIP: 9512360031, REGON: 146309572, kapitał zakładowy 7500 zł, zwaną dalej „Administratorem sklepu”.
 3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowana korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 5. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

§2. Produkty

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż pakietów opieki nad stronami WordPress / WooCommerce („Pakiety”) oraz usług („Usługi”) zwanych razem „Produktami”.
 2. Realizacja każdego Pakietu lub Usługi sprzedawanej w Sklepie jest objęta osobnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.
 3. Produkty sprzedawane w Sklepie są oferowane w płatności jednorazowej wraz z subskrypcją obejmującą podstawowe aktualizacje na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia aktualizacji i rozszerzenia opieki nad produktem („SiteCare”) o kolejne miesiące na zasadach subskrypcji automatycznej lub manualnej.
 4. Okres ważności opieki technicznej zawierającej aktualizacje oprogramowania to 6 miesięcy licząc od daty zakupu.
 5. Opiekę można przedłużyć w dowolnym momencie od daty zakupu, ale przed jej wygaśnięciem. Po wygaśnięciu Opieki nie można jej przedłużyć na tych samych warunkach, wygasają wszelkie usługi powiązane (hosting, domena). Kod sklepu będzie udostępniony Klientowi do pobrania w postaci pliku rar.
 6. Subskrypcje automatyczne to subskrypcje, które zostały opłacone przez system płatności wspierający płatności cykliczne (karta płatnicza PayU). Subskrypcje manualne to subskrypcje, które zostały opłacone przez system płatności niewspierający płatności cyklicznych (przelew on-line, przelew bankowy).
 7. Dla subskrypcji automatycznych płatności cykliczne są automatycznie włączone, co oznacza, że subskrypcja będzie automatycznie przedłużana w momencie zakończenia jej ważności, a Sklep będzie procesował płatność.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności w dowolnym momencie na stronie subskrypcji w koncie Klienta.
 9. Subskrypcje manualne wymagają każdorazowo przedłużenia przez Klienta.
 10. W skład Produktu mogą wchodzić komponenty („Wtyczki”) od zewnętrznych dostawców. W trakcie okresu, w którym aktywna jest opieka, wtyczki są aktualizowane zgodnie z ustalonym cyklem. Po zakończeniu opieki do aktualizowania Wtyczek konieczne jest użycie klucza licencyjnego potrzebnego do aktywacji. Klient aktywuje klucz licencyjny, który zostaje przypisany do konkretnej strony WWW. Możliwa jest dezaktywacja klucza i aktywacja na innej stronie WWW.
 11. Aktywna subskrypcja uprawnia do otrzymywania aktualizacji Produktu oraz wsparcia technicznego w przypadku awarii. Po wygaśnięciu subskrypcji Klient może nadal korzystać z Produktu pod warunkiem umieszczenia go na zakupionym przez siebie hostingu.

§3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia można składać całodobowo.
 4. W ciągu 8 godzin roboczych Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

§4 Płatności i realizacja zamówień

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayNow w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayNow.
  2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później niż w przeciągu 72 godzin roboczych.
 4. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 5. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://sitecare.pl/kontakt/ w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
 2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 11.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  3. posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
 3. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2023 r.

Ostania aktualizacja regulaminu 24.02.2023 r.